[1]
Kadek Eva Sulystyawati, Ariska, S.N., Ramadan, M.A. and Sapar 2023. INOVASI USAHA SOSIS TELUR MATAHARI (SOLUR MATAHARI) YANG MEMILIKI NILAI GIZI TINGGI. Jurnal Abditani. 6, 1 (Apr. 2023), 26-30. DOI:https://doi.org/10.31970/abditani.v6i1.191.