Kadek Eva Sulystyawati, Ariska, S. N., Ramadan, M. A., & Sapar. (2023). INOVASI USAHA SOSIS TELUR MATAHARI (SOLUR MATAHARI) YANG MEMILIKI NILAI GIZI TINGGI. Jurnal Abditani, 6(1), 26-30. https://doi.org/10.31970/abditani.v6i1.191