Kadek Eva Sulystyawati, Ariska, S. N., Ramadan, M. A. and Sapar (2023) “INOVASI USAHA SOSIS TELUR MATAHARI (SOLUR MATAHARI) YANG MEMILIKI NILAI GIZI TINGGI”, Jurnal Abditani, 6(1), pp. 26-30. doi: 10.31970/abditani.v6i1.191.