Mutmainnah, M., Hapid, A., Hamka, H. and Zulkaidhah, Z. (2019) “PKM KELOMPOK BUDIDAYA LEBAH MADU DESA NAMO KECAMATAN KULAWI KABUPATEN SIGI”, Jurnal Abditani, 2(2), pp. 93-99. doi: 10.31970/abditani.v2i0.35.